RIK LAGERWAARD ARCHITECT BNA BV

POSTBUS 2530 – 3800 GB AMERSFOORT – TELEFOON 0031(0)33-4566371

LARCHITECTEN.NL

Privacy Policy

Rik Lagerwaard Architect BNA BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rik Lagerwaard Architect BNA BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens van opdrachtgevers, personeel, klanten of leveranciers worden door Rik Lagerwaard Architect BNA BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rik Lagerwaard Architect BNA BV de volgende persoonsgegevens van u vragen;

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer;
 • Geslacht;
 • Opleiding;
 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel.

Uw persoonsgegevens worden door Rik Lagerwaard Architect BNA BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en);

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna volgens de wettelijk geldende regels. Voor financiële gegevens is dit maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdracht aan ons. Met deze partijen maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Rik Lagerwaard Architect BNA BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Onze medewerkers zijn geïnformeerde over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden we dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als Rik Lagerwaard Architect BNA BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

RIK LAGERWAARD ARCHITECT BNA BV

Paulus Borstraat 37 – 3812TA Amersfoort -Telefoon; 033-4566371info@RLArchitecten.nl

Marianne de Vries

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com